Areetech Corporation

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

สุพัฒน์ อารีรุ่งเรือง

044-2-40902-1

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท อารีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

108-2-26135-1

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

สุพัฒน์ อารีรุ่งเรือง

044-2-40902-1

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท อารีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

108-2-26135-1

( ออมทรัพย์ )